Zgodnie z § 55 i 57 ust. 1 Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowicki, Zarząd Koła Łowieckiego „CYRANKA” zwołuje na dzień 12 maja 2018r na godz. 16ºº Zwyczajne Walne Zgromadzenia Koła, które odbędzie się w świetlicy GRAPA Nowe Łąki.


Porządek Zgromadzenia:

1. Otwarcie – wybór Przewodniczącego i Sekretarz Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie kworum, zatwierdzenie Regulaminu Obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie Protokółu Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2017r.
5. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności w rogu gospodarczym 2017/2018
- Prezes
- Łowczy
- Skarbnik
6. Sprawozdanie finansowe za rok gospodarczy 2017/2018.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjne za rok gospodarczy 2017/2018.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań:
    a/ z działalności Zarządu Koła
    b/ z działalności Komisji Rewizyjnej
    c/ wykonania budżetu.
10. Głosowanie nad udzielenie absolutorium członkom Zarządu Koła.
11. Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Uchwalenie:
    a/ zaliczenia ekwiwalentu pieniężnego, w zamian za nieprzepracowanie
        obowiązkowych dniówek w roku gospodarczym 2017/2018
        przez Kol. XX, w związku z jego rezygnacją dniem 31.03.2018r
        z członkostwa w kole.
    b/ budżetu koła na rok gospodarczy 2018/2019.
12A. - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Kol. XX od uchwały Zarządu Koła nr 2/05//2017/2018 o skreśleniu z listu członków koła.
12B - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zwyczajny Zjazd Delegatów PZŁ w Legnicy. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie głosowania.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Sekretarz                                                                                                 Prezes.

UWAGA: w związku z wprowadzeniem z dniem 01.04.2018r nowych zasad selekcji populacyjnej i osobniczej samców zwierzyny płowej, po zamknięciu zgromadzenia, przed wydaniem indywidualnego pozwolenia na polowanie na rogacze, przeprowadzone zostanie szkolenie z nowych zasad selekcji.