Z KART HISTORII

KOŁA ŁOWIECKIEGO „CYRANKA”  w ZŁOTORYI

 

Pasjonaci łowiectwa, na zebraniu organizacyjnym w dniu 16 stycznia 1960 roku, zawiązali koło łowiecki  „CYRANKA”, do którego swój akces zgłosiło 13 członków. Początkowo Koledzy ci należeli do koła łowieckiego „GWARDIA”, które istniało przy Komendzie Powiatowej MO w Złotoryi.

          

              Głównymi inicjatorami powołania oddzielnego koła byli Koledzy:

                                             Stanisław WODNIAK

                                             Franciszek BARSZCZEWSKI

                                             Stanisław BITNER

                                             Kazimierz SKIBIŃSKI.

 

Samodzielną osobowość prawną Koło „CYRANKA”  otrzymało 29 marca 1960 roku.

 

Członkowie koła w większości rekrutowali się z pracowników ZK w Wilkowie oraz kilku pracowników ZK „KONRAD” w Iwinach.

 

Pierwszym prezesem koła został - Stanisław WODNIAK,

łowczym - Kazimierz SKIBIŃSKI.

 

            Od początku istnienia koła, prowadzono gospodarkę na dwóch graniczących ze sobą polno-leśnych obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 9 420 ha, w tym 3 284 ha terenu leśnego.

            Podstawową zwierzyną w obu obwodach był zając i kuropatwa, których stany były niskie. Dzięki pracy wszystkich członków koła szybko nastąpiła poprawa.

            Preliminarz budżetowy w pierwszych latach działalności koła był skromny i wynosił:
-  w przychodach    -  44.460,- zł
-  wydatkach      -  31.500,- zł.

            W latach 1964 – 1966 prezesem koła zostaje Kolega Franciszek BARSZCZEWSKI, a łowczym Kolega Antoni KOWALEWSKI.

            Koło nadal gospodarowało na dwóch obwodach, to jest nr 56 (rejon Niedźwiedzic - Chojnowa)  i  nr 62 (rejon Olszanicy).

             W celu podniesienia stanu zwierzyny koło przeznacza znaczna część przychodów na zagospodarowanie obwodów. Nakłady na wymienione przedsięwzięcia wynosiły w tym okresie 53.000,- zł.

            

             Kolejnemu pięcioosobowemu zarządowi przewodniczy:

                                   Prezes    Kol. Franciszek BARSZCZEWSKI

                                   Łowczy  Kol. Stanisław BITNER.

 

1967r – pierwszy raz przed rozpoczęciem polowań zbiorowych,

             wprowadzono w kole coroczne obowiązkowe szkolenia członków w

             zakresie przepisów regulaminu polowań, ze szczególnym

             uwzględnieniem bezpieczeństwa na polowaniu.

 

              Najdłużej bo przez 11 lat działał zarząd w składzie:

 

              Prezes          Kol. Henryk BOGDAŃSKI

              Łowczy        Kol. Stanisław BITNER

              Sekretarz     Kol. Aleksander LIPA

              Skarbnik      Kol. Jan LIPKA

 

 1970 – 73r  zakupiono i wpuszczono do łowiska w obwodach 56 i 62 około

                     1.200 sztuk bażanta. W celu lepszej adaptacji bażanta w

                     obwodzie nr 62 wybudowano wolierę i podręczny magazyn na

                     paszę. Próbowano także prowadzić własną hodowlę bażanta,

                     początkowo ze skutkiem pozytywnym.  Była to zasługa

                     pasjonujących się tą hodowlą takich kolegów jak: łowczy

                     Stanisław BITNER,  Bolesław BAUMGERTNER, Władysław

                    WALKOWIAK i Jan LIPKA.

                    Położenie obwodu i warunki naturalne nie sprzyjały zasiedleniu

                    się tam bażanta w związku z czym dalszej jej kontynuacji

                   zaniechano.

            

 1970-76r   Odnotowano wzrost pogłowia zajęcy i kuropatw oraz innej

                   zwierzyny łownej.  I tak w latach 1970 – 76 odłowiono na

                   eksport 308 sztuk zajęcy. Ponadto pozyskano 1.051 sztuk zajęcy,

                   752 szt kuropatwy, 49 saren, w tym kozły i koźlęta, 25 sztuk

                   dzików, 65 sztuk lisów, 28 sztuk bażanta kogutów i 224 kaczki.

                   Bardzo dużo uwagi zarząd poświęcał gromadzeniu karmy.

 

1971 – 80r zgromadzono: pasz objętościowych suchych 45.320 kg, pasz

                   treściwych tj. ziarna zbóż i roślin motylkowych 22.930 kg, pasz

                   objętościowo soczystych, jak buraki marchew i ziemniaki

                   81.020 kg. Kukurydzy w kolbach 9.220 kg i soli 4.050 kg. Do

                   pozyskania znacznej ilości karmy w poważnym stopniu

                   przyczynili się tacy koledzy jak: Zdzisław Śniegucki, Jan

                   Borysionek, Emil Pleśniak, Aleksander Lipa, a w późniejszym

                   okresie czasu Roman Opiela i Franciszek Maciuszonek.

 

           W roku 1977 śmierć wyrwała z naszych szeregów, łowczego koła

                                     Kol. Stanisława BITNERA.

           

                        Nowym łowczym wybrany Kol. Bolesław BAUMGERTNER.

          

 1978 – 79r częściowo zachwiana została działalnością naszego koła.

                    Wymuszona przez Wydział Rolnictwa,  Leśnictwa i Skupu

                    Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, nastąpiła zamiana obwodu

                    łowieckiego nr 56 (rejon Niedźwiedzic) na obwód łowiecki nr 71

                    (rejon Czaple – Proboszczów).  Pretekstem zamiany było

                    zorganizowanie w obwodzie nr 56 hodowli bażanta, czego nie

                    uczyniono.

           

    1980r  -   przychód z pozyskanej zwierzyny wynosił 216.290,- zł.

 

                    Kolejnym prezesem koła wybrany został Kolega Jan HUK.

 

          Niestety, już w 1983r nagła śmierć Kol. Jana HUKA  przerwała jego pasję łowiecką.

 

     15.01.1983r na walnym zebraniu koła jednogłośnie na prezesa koła

                           powołany zostaje Kol. Henryk KOZAJDA.

 

      1984r       podjęło uchwałę o założeniu i prowadzeniu

                       „KRONIKI KOŁA”

              

                         Prawidłowa organizacja polowań i dyscyplina członków koła

                      przyczyniła się do tego, że w okresie 25-lecia nie było żadnego

                      wypadku na polowa.

 

     1985-86r  z obydwu obwodów pozyskano:

                      24 dziki, 81 sztuk saren w tym 23 rogacze i 23 koźlęta, 12 lisów,

                      29 zajęcy i 78 sztuk kaczek. Wpływy za pozyskaną zwierzynę

                      wyniosły 807 tyś. zł, a wydatki 585 tyś zł. Ponadto dla potrzeb

                      koła zakupiono samochód osobowo dostawczy marki NYSA.

 

     1989-90r  na terenie obwodu 71 (obecnie 181) pierwszy raz

                      zinwentaryzowane jelenie i wprowadzono do planu

                      gospodarczego. Rozpoczęto pozyskanie w ilości 2-4 szt.

 

                      Współpracujemy z młodzieżą 3 szkół, to jest Zbiorczą Szkołą

                      Podstawową w Zagrodnie, ze Szkołą Podstawową w Olszanicy

                      i Szkołą Podstawową w Proboszczowie. Obok pogadanek

                      organizuje się spotkania z młodzieżą w lesie przy ognisku.

 

04.09.1993r – W muzeum Regionalnym w Jaworze odbyły się uroczystości

                        związane z 70-leciem Polskiego Związku Łowieckiego.

                        Otwarto stałą wystawę łowiecką. W prospekcie „Wystawy

                        Łowieckiej” wymieniono i na wystawie eksponowane były

                        pierwsze złotomedalowe parostki sarny-rogacza pozyskane

                        przez  Kol. Romana Opielę w okolicy Grodźca.

                        Podczas uroczystości koło „CYRANKA” reprezentowała

                        delegacja:

                     Od prawej: Kol. Bronisław Łupkowski, Kol. Adam Michno,

                     Kol. Henryk Kozajda i Kol. Ryszard Śliwowski

 

16.09.1995r. odbył się VI Wojewódzki zjazd Delegatów PZŁ, podczas

                     którego jeden z członków naszego koła został powołany do

                    Okręgowej Rady Łowieckiej. Powierzono mu funkcję

                    sekretarza rady.

                    Jednocześnie został wybrany na delegata na XVII Krajowy

                    Zjazd Delegatów PZŁ.

                    Rok 1995 był szczególny dla Polskiego Związku Łowieckiego.

                    Tworzono nowe prawo łowieckie.

                    Parlamentarzyści byli przychylni postulatom myśliwych

                    i uwzględniali ich wnioski w tworzeniu nowego prawa.

 

2

 

         Poza doniosłymi działaniami, jak pomoc w tworzeniu nowego prawa łowieckiego, prowadzeniu wzorowej gospodarki łowieckiej, myśliwi swymi działaniami i wsparciem finansowym uczestniczyli w pracy z młodzieżą szkolną.

 

3

 

03.07.1997r . Koło nasze było organizatorem i gospodarzem spotkania

                       poświęconego omówieniu zagadnienia związanego z

                       „wdrażaniem do codziennej działalności, na przykładzie koła

                       łowieckiego, postanowień Prawa Łowieckiego i Ustaw

                       Wykonawczych, we współpracy z administracją państwową

                        i leśną”.

                       Spotkanie odbyło się w Zamku Grodziec i uczestniczyli w nim:

                       Pani Bronisława Kowalska  - poseł na Sejm RP

                       Pan Ryszard Maraszek        - Wojewoda Legnicki

                       Pani Danuta Butnik              - Dyrektor Biura Poselskiego

                       Pan Mariusz Wilanowski     - Asystent Wojewody

                       Pan Janusz Agdan                 - Dyrektor Woj. Urzędu Pracy

                       Pan Adam Michno                - Prokurator Rej. w Złotoryi

                       Pan Jan Tokarski              - Komendant Rej. Policji w Złotoryi

                       Pan Andrzej Siwak           - Nadleśniczy w Złotoryi

                       Pan Stanisław Grzyb        - Wójt Gminy Pielgrzymka

                       Pan Mieczysław Słonina   - Wójt Gminy Zagrodno

                       Pan Jan Dziadyk               - Dyrektor BZ w Złotoryi

                       Kol. Ryszard Bryliński    -  Łowczy Wojewódzki

                       I inni.

 

 4

 

            Uczestnictwo w spotkaniu tak wyśmienitych gości jest uznaniem

            i wyróżnieniem dla naszego koła i docenienie wkładu w

            kształtowanie organizacji wojewódzkiej PZŁ.

 

            W pacach instancji wojewódzkiej PZŁ z naszego koła uczestniczą:

             - Kol. Ryszard Śliwowski – sekretarz Prezydium Wojewódzkiej

                                                            Rady Łowieckiej

             - Kol. Adam Michno         - Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny

                                                            PZŁ

             - Kol. Ryszard Raszkiewicz - członek Wojewódzkiej Komisji

                                                             Rewizyjnej PZŁ

             - Kol. Jan Borysionek          - członek Komisji Etyki i Tradycji

                                                               Łowickiej

             - Kol. Aleksander Lipa        - W-ce Łowczy Wojewódzki

             - Kol. Jan Rękoś                   - członek Zarządu Wojewódzkiego  PZŁ

 

 

                    2000r – „40-lecie Koła Łowieckiego CYRANKA”

 

01.04.2000r – odsłonięcie obelisku upamiętniającego rocznicę koła.

                        Obelisk ufundowali członkowie koła Kol. Edward

                        Kręcichwost i Kol. Eugeniusz Windysz.

 

5

6

 

26.08.2000r

               Koło przyjęło sztandar. Fundatorami sztandaru byli członkowie

                 koła. Wręczenia sztandaru dokonał Prezes Okręgowej Rady

                 Łowieckiej. Uroczystości odbyły się w kościele Narodzenia

                 Najświętszej Marii Panny w Złotoryi. Uroczysta akademia w

                 Złotoryjskim Ośrodku Kultury, podczas której między innymi

                 wystąpił zespól sygnalistów myśliwskich pod kierownictwem

                 Mieczysława Leśniczaka. Zorganizowano wystawę łowiecką

                 i poczęstunek dań z dziczyzny dla mieszkańców Złotoryi i

                zaproszonych gości.

                

7

 

                    Aktu wręczenia sztandaru dokonał Prezes Okręgowej Rady

                    Łowieckiej w Legnicy Kol. Bronisław Karpina

          

8

9

                       

08.09.2000r – odbył się I Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Legnicy

                        Do organów i komisji problemowych okręgu legnickiego powołano

                        Kolegów Jana Borysionka, Aleksandra Lipę, Ryszarda

                        Raszkiewicza, Jana Rękosia, Ryszarda Śliwowskiego, Stanisława

                        Zarzyckiego.

Spotkanie z grupą szkolnego koła LOP w Szkole Podstawowej w Zagrodnie.

Grupą opiekuje się Pani Chmielewska.

 

10

                   

31.12.2003r. grupa myśliwych naszego koła zamieszkująca w miejscowości

                      i na tereniegminy Chojnów t.j.

                      Kol. Jan Borysionek, Kol. Zdzisław Kopka

                      Kol. Aleksander Lipa,  Kol. Andrzej Lipa

                      Kol. Franciszek Maciuszonek, Kol. Roman Michałek

                      Kol. Roman Opiela,  Kol. Zdzisław Śniegucki

                      Kol. Władysław Wojciechowski, Kol. Stanisław Zawada

                      Na własną prośbę wystąpiła z szeregów K.Ł. „CYRANKA”

                      Koledzy utworzyli nowe koło łowieckie „DIANA” w

                       Niedźwiedzicach.

                       Możliwość utworzenia nowego koła powstała w związku z

                       rezygnacją przez OHZ w Chojnowie z dzierżawy obwodu

                       łowieckiego znajdującego się na terenie gminy Chojnów, który

                      z dniem 01.04.2004r wydzierżawiony został  dla K.Ł.

                      „DIANA” .

                       Na czele zarządu stanęli:

                      Prezes Kol. Roman Opiela, Łowczy Kol. Aleksander Lipa.

 

2004r      Z inicjatywy koła, przy wsparciu Starosty Powiatu

                   Złotoryjskiego, Biskup Legnicki powołał członka naszego koła

                   Księdza Franciszka Wróbla na kapelana myśliwych Powiatu

                   złotoryjskiego.

                   W kościele księdza kapelana, w m. Pielgrzymka  podczas

                   uroczystego powołania,  poświęcony został witraż Św. Huberta,

                   ufundowany przez myśliwych.

 

11

12

 

Ksiądz Biskup Legnicki dr Stefan Cichy w kościele Św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce,  dokonał aktu powołania księdza kanonika Franciszka Wróbla na kapelana myśliwych powiatu złotoryjskiego

 

13

 

Kapelan myśliwych ksiądz kanonik Franciszek Wróbel.

 

15.01.2005r roku członkowie Koła spontanicznie podjęli zobowiązanie 

                   o trwałym upamiętnieniu istnienia w Złotoryi Koła

                   Łowieckiego „CYRANKA”.

                   Na miejsce utrwalenia istnienia naszego koła, wybrano

                   najstarszy istniejący w Złotoryi obiekt, którego powstanie

                   wiąże się nierozerwalnie z procesem narodzin Złotoryi.

              Przypuszcza się, że pierwsza budowla obecnego

              KOŚCIOŁA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

                                                       W ZŁOTORYI

                                         została wzniesiona około 1200 roku.

                    W kronikach stolicy apostolskiej istnieje zapis z 1217 roku,

                o tym, że papież Honoriusz III zatwierdza decyzję  biskupa

                gnieźnieńskiego o dwóch świątyniach w Złotoryi.

                     Postanowiono, że w kościele umieszczona zostanie kamienna

                     tablica z malowidłem  logo koła na sklepieniu bocznej lewej

                     nawy.

                W dowód wdzięczności, za umieszczenie w świątyni symbolu

                naszego koła, myśliwi na prowadzony aktualnie remont

                kościoła przekazali wsparcie finansowe. Darowizna

                pochodziła ze składek nie mniejszych niż 50,00 zł od myśliwego

                i  funduszy koła.

 

14

15

 

Fragment sklepienia z logo koła łowieckiego i Polskiego Bractwa Kopaczy Złota

 

16

 

Tablica koła łowieckiego

 

17

 

Tablica Polskiego Bractwa Kopaczy Złota.

 

18

 

  Drzeworyt Św. Huberta.

 

19

20

 

 

2006r

 

21

22

 

W obwodach koła dokonuje się wsiedlania zakupionych bażantów.

Koledzy Jan Sokalski, Aleksander Jakubowski i Henryk Zatorski bażanty wpuścili do łowiska obwodu nr 151 w m. Olszanica, i do łowiska obwodu nr 181 w m. Zielonki.

 

14.06.2008r Z okazji 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego członkowie

                     koła uczestniczyli w uroczystościach które odbyły się w

 1. Piotrowice k/Chojnowa.

                     Zasłużonym członkom koła wręczono odznaczenia

                     łowieckie.

                     Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono:

                     - Kol. Mieczysława Skrzeczka

                     - Kol. Aleksandra Jakubowskiego

                     - Kol. Mieczysława Mykitiuka

                    Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono:

                     - Kol. Andrzeja Kłodnickiego

                     - Kol. Józefa Potoczniaka.

 23

 

Od prawej : Kol. Mieczysław Mykitiuk, Kol. Aleksander Jakubowski, Kol. Mieczysław Skrzeczek, Kol. Andrzej Kłodnicki, Kol. Józef Potoczniak.

    

18.06.2008r

 

Prowadzona jest systematyczna współpraca z młodzieżą szkolną.

Jedną ze szkół jest szkoła w Proboszczowie.

 

Słowa podziękowania od kierownictwa szkoły:

24

25

2010r  ROK JUBILEUSZU 50-lecia KOŁA

 

 

    W dniu 04.02.2010r Okręgowa Rada Łowiecka w Legnicy dokonała oceny działalności koła i uzasadniła wniosek o nadanie kołu „Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej”

 

                                                           UZASADNIENIE:

  W 1960r założyciele koła, którego pierwszym przewodniczącym koła został ś.p. Kol. Stanisław Wodniak, wydzierżawili dwa obwody łowieckie. Obwód nr 151 typowo polny, z mała ilościa zwierzyny grubej, w którym nie występowała zwierzyna czarna. Na [powierzchni drugiego obwodu w 0okolicy miejscowości Chojnów, w związku z występującymi zbiornikami wodnymi, dominowała zwierzyna drobna i ptactwo wodne. Obwód ten po 10 latach dzierżawy, przeznaczony został na obwód hodowlany przy Ośrodku Zwierzyny w Chojnowie. W zamian kołu wydzierżawiono  obwód nr 181, na którym w wyniku złej gospodarki łowieckiej przez inne koło, występowała w małych ilościach zwierzyna drobna i gruba. W pierwszych latach działalności, na każdym z obwodów pozyskanie zwierzyny grubej kształtowało się na poziomie do 30 sztuk.

Obecnie stany zwierzyny grubej, w pełni potwierdzają prawidłowe planowanie i gospodarowanie jej zasobami. Roczne pozyskanie zwierzyny grubej kształtuje się na poziomie 451 sztuk, w tym na:

- obwodzie nr 151  - sarna  98 szt.

                                - dzik  100s szt.

- obwodzie nr 181  - jeleń  5 szt.

                                - sarna 98 szt.

                                - dzik  150 szt.

Od 20 lat organizowane SA polowania dewizowe. Do pozyskania przeznacz się rocznie

zwierzynę płową – rogacze w ilości 20 szt.

Ze wzrostem stanów pogłowia jednocześnie prowadzono właściwą selekcję, co pozwoliło pozyskać trofea medalowe. Komisja wyceny trofeów przyznała dla 1 wieńca jelenia srebrny medal, dla parostków kozła 5 złotych medali, 7 srebrnych i 10 brązowych.

Jednocześnie intensywnie prowadzona jest praca nad poprawą warunków bytowania i stanów zwierzyny drobnej. Realizując program rozwoju zwierzyny drobnej i ptactwa łownego z własnej woliery do obwodu nr 151 wpuszczono 2.000 szt. bażanta i 200 szt. dzikiego królika.

W obu obwodach zagospodarowano poletka o łącznej powierzchni 10 ha. Oprócz karmy z poletek łowieckich, rocznie do paśników i na pasy zaporowe wykładana jest karma w ilości 52 ton, (30 ton zakupione za fundusze koła, 22 tony przekazana przez myśliwych.

Na obu obwodach wybudowano łącznie 216 urządzeń łowieckich, w tym 77 paśników dla zwierzyny grubej i 139 ambon. Do polowań zbiorowych jak i indywidualnych używa się psów ras myśliwskich. Psy posiada 20 kolegów, w tym 3 prowadzi hodowlę.

W obwodzie nr 181 na terenie leśnym przy drodze wojewódzkiej, wybudowano zajazd (wiaty, ławki) gdzie odbywają się spotkania myśliwskie, korzystają z nich również turyści. Koło utrzymuje stała płynność finansową. Wysokie kwoty wypłacanych odszkodowań łowieckich nie naruszają płynności.

Zarząd i członkowie koła dużo uwagi poświęcają organizacji uroczystości łowieckich, kulturze łowieckiej jak i zachowaniu tradycji. Na jubileusz 40-lecia powstania koła, ufundowany został sztandar, oraz wybudowano pamiątkowy obelisk. Prowadzona jest kronika koła.

Od kilku lat przyjął się zwyczaj, że przed „polowaniem hubertowskim”  członkowie koła uczestniczą w uroczystej mszy odprawianej przez kapelana myśliwego, członka naszego koła, a po polowaniu odbywa się spotkanie w którym uczestniczą członkowie rodzin i zaproszeni goście.

W Złotoryi od 5-ciu lat z inicjatywy Starosty Powiatu Złotoryjskiego, organizowane są  Kaczawskie Konkursy Sygnalistów Myśliwskich. Zarząd i członkowie koła uczestniczą w pracach obsługi i organizowaniu wystaw łowieckich w Złotoryjskim Ośrodku Kultury, prezentując trofea i kulturę łowiecką.

Liczne grono członków naszego koła aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz rozwoju łowiectwa i jego kultury na szczeblu okręgu.

Aktualnie między innymi pełniąc funkcje:

- Zastępcy Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej

- Sekretarza Zarządu Okręgowego PZŁ

- członków komisji problemowych ORŁ, w tym:

  a/ komisji oceny trofeów,

  b/ komisji szkoleniowo-egzaminacyjnej

  c/ komisji strzeleckiej

  d/ komisji kynologicznej

Aktualnie koło liczy 47 członków macierzystych, 5 niemacierzystych i 6 kandydatów.

27 członków posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Za działalność wykraczającą poza podstawowe zadania łowieckie, członkowie koła zostali wyróżnieni i odznaczeni:

- 3 „Złotymi Medalami Zasługi łwieckiej”

- 3 „Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej”

- 10 „Brązowymi Medalami Zasługo Łowieckiej”

- 8 odznakami „Za Zasługi dla Łowiectwa Legnickiego”

 

      KAPITUŁE ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH W WARSZAWIE,

     Uchwałami z dnia 24.03.2010, 20.05.2010, 30.06.2010, nadała

     Odznaczenia:

    „ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ”  dla:

 

 1. Koła Łowieckiego „CYRANKA” w Złotoryi,

 

„ZŁOM” dla:

 

 1. Ryszarda ŚLIWOWSKIEGO

 

     „ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ”  dla:

 

 1. Ryszarda BUKOWSKIEGO.

 

„SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ” dla:

 

 1. Edwarda KRĘCICHWOSTA
 2. Zbigniewa PALIWODY
 3. Ryszarda RASZKIEWICZA
 4. Eugeniusza WINDYSZA

 „BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ” dla:

 

 1. Andrzeja CHMIELEWSKIEGO
 2. Artura KASZUBY

                                                                                       

       W roku jubileuszu 50-lecia istnienia koła łowieckiego nr 10 „CYRANKA” w Złotoryi, z należnym szacunkiem wspominamy naszych Kolegów myśliwych, założycieli i członków koła, niezapomnianych przyjaciół i towarzyszy łowów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Byli to św.p. Kol. Kol.:

   Barszczewski Franciszek

   Bitner Stanisław

   Bogdański Henryk

   Chłodnicki Jan

   Faryniarz Stanisław

   Gruszka Stanisław

   Huk Jan

   Kowalewski Antoni

   Kozajda Henryk

   Kuliczkowski Jan

   Pawlaczek Andrzej

   Pawłowski Mieczysław

   Pleśniak Emil

   Przyślakiewicz Wiktor

   Skibiński Kazimierz

   Straszkiewicz Józef

   Suchan Kazimierz

   Walkowiak Władysław

   Wodniak Stanisław

   Wojciechowski Władysław

   Zarzycki Stanisław.

 

        W każdym jubileuszu, jest chwila na wspomnienie i zadumę nad przemijaniem i kruchością życia. Chwila na pamięć o Tych którzy musieli odejść. Pamięć o Was zawsze będzie żywa wśród nas . Niech knieja wiecznie szumi nad Waszymi mogiłami. Cześć Waszej pamięci.

 

17.08.2011r

 

      W obwodzie nr 151 łowisko Olszanica  Kol. Wiesław Twardowski pozyskał rekordowego rogacza.

       Komisja z Akademii w Poznaniu dokonując wyceny w dniu 06.12.2011r przyznała 182,20 pkt. – złoty medal.

       Parostki stanowią rekord okręgu legnickiego, i plasują się w czołówce krajowej.

      Rogacz zgłoszony do konkursu na najcięższe parostki w kraju w sezonie 2011r, organizowanego przez miesięcznik „Brać Łowiecka” i firmę Knieja z Krakowa, zdobyły I miejsce.

      Kol. Wiesław Twardowski otrzymał nagrodę:

Sztucer BROWING X-Bolt kal. 30-06 oraz 100 szt. amunicji. Łączna wartość nagrody – 4.500,00 zł.

 

26

                      

2012r

 

            Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała Pani Kazimierze Łupkowskiej Odznakę „Zasłużony dla Łowiectwa.

            Aktu dekoracji dokonał członek Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Jan Rękoś.

 

27

 

Od prawej stoją: Kol. Jan Rękoś członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Pani Kazimiera Łupkowska księgowa K.Ł. „CYRANKA”, Kol. Ryszard Bryliński Łowczy Okręgowy w Legnicy, Kol. Kazimierz Niklewicz członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Legnicy,

Kol. Artur Kaszuba Prezes K.Ł „CYRANKA”

 

                                    CZŁONKOWIE HONOROWI KOŁA:

 

    Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „CYRANKA” podjęło uchwały o nadaniu godności „Członka Honorowego Koła”, w dniu:

 1. 22.04.2006r dla  Kol. Henryka KOZAJDY ur. 1929r
 2. 16.04.2011r dla  Kol. Bolesława BAUMGERTNERA ur. 1932r.
 3. 16.04.2011r dla  Kol. Mieczysława SKRZECZEKA ur. 1938r.
 4. 23.04.2016r dla Kol. Stanisława MARECKIEGO ur. 1937r.