KALENDARZ

polowań zbiorowych K.Ł. „CYRANKA” w Złotoryi, na sezon 2018/2019

l.p.

Nr obwodu, leśnictwo

Data polowania

Rodzaj zwierzyny

Prowadzący polowanie

Miejsce zbiórki -

godz. 8ºº

uwagi

1

151 

Olszanica

28.10.2018 niedziela

jeleń - łania, cielak,

dziki, drapieżniki

Sokalski Jan

Jurków

leśniczówka

 

2

181 

Czaple

03.11.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Zatorski Henryk

godz. 7ºº

Pielgrzymka

Msza Hubertowska

3

181

Proboszczów

11.11.2018

niedziela

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Twardowski Wiesław

Ostrzyca

parking

 

4

181  

Czaple

17.11.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Piłat Marcin

Pieszków  

sektor 3A

 

5

151

Olszanica

24.11.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Windysz Eugeniusz

Jurków

leśniczówka

POLOWANIE DEWIZOWE

6

181

Czaple

25.11.2018

niedziela

jeleń -byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Rudzicki Andrzej

Bielanka

parking sektor 4A

POLOWANIE DEWIZOWE

7

151

Olszanica

01.12.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Kręcichwost Edward

Jurków

leśniczówka

POLOWANIE DEWIZOWE

8

181

Proboszczów

08.12.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Twardowski Marcin

Zielonki 

pod dębami

 

9

181

Czaple

16.12.2018

niedziela

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Śliwowski Norbert

Nowe Łąki 

obelisk

 

10

151

Olszanica

22.12.2018

sobota

jeleń -byk, łania, cielak

dziki drapieżniki

Śliwowski Ryszard

Jurków

7 dróg

 

11

181

Czaple

24.12.2018

poniedział.

jeleń -byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Hajduk Andrzej

Czaple  - Stanica

„Pod Brzózkami”

WIGILIJNE

12

181

Proboszczów

30.12.2018

niedziela

jeleń -byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Rudzicki Andrzej

Zieloni

pod dębami

 

13

151

Olszanica

06.01.2019

niedziela

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Maliniak Dawid

Jurków

leśniczówka

 

14

181

Czaple

12.01.2019

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Kręcichwost Edward

Czaple - sekt 4A

parking śródleśny

 

15

181

Proboszczów

20.01.2019

niedziela

jeleń - byk, cielak

dziki, drapieżniki

Rudzicki Andrzej

Ostrzyca

parking

 

16

181

Czaple

26.01.2019

sobota

jeleń - byk, cielak

dziki, drapieżniki

Zatorski Henryk

Czaple – Stanica

„Pod Brzózkami”

 

Łowczy                                                                 Prezes

Henryk Zatorski                                                 Ryszard Bukowski

 

Informacje dla myśliwych:

  1. Myśliwy – uczestnik polowania, ma obowiązek powiadomienia prowadzącego dane  polowanie, o zaproszeniu na polowanie gościa (myśliwego) na jeden dzień przedpolowaniem.
  1. Obowiązkiem myśliwego który pozyskał zwierzynę, jest dostarczenie jejna pokot, a następnie do punktu skupu.

Zgodnie z § 55 i 57 ust. 1 Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowicki, Zarząd Koła Łowieckiego „CYRANKA” zwołuje na dzień 12 maja 2018r na godz. 16ºº Zwyczajne Walne Zgromadzenia Koła, które odbędzie się w świetlicy GRAPA Nowe Łąki.


Porządek Zgromadzenia:

1. Otwarcie – wybór Przewodniczącego i Sekretarz Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie kworum, zatwierdzenie Regulaminu Obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie Protokółu Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2017r.
5. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności w rogu gospodarczym 2017/2018
- Prezes
- Łowczy
- Skarbnik
6. Sprawozdanie finansowe za rok gospodarczy 2017/2018.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjne za rok gospodarczy 2017/2018.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań:
    a/ z działalności Zarządu Koła
    b/ z działalności Komisji Rewizyjnej
    c/ wykonania budżetu.
10. Głosowanie nad udzielenie absolutorium członkom Zarządu Koła.
11. Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Uchwalenie:
    a/ zaliczenia ekwiwalentu pieniężnego, w zamian za nieprzepracowanie
        obowiązkowych dniówek w roku gospodarczym 2017/2018
        przez Kol. XX, w związku z jego rezygnacją dniem 31.03.2018r
        z członkostwa w kole.
    b/ budżetu koła na rok gospodarczy 2018/2019.
12A. - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Kol. XX od uchwały Zarządu Koła nr 2/05//2017/2018 o skreśleniu z listu członków koła.
12B - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zwyczajny Zjazd Delegatów PZŁ w Legnicy. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie głosowania.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Sekretarz                                                                                                 Prezes.

UWAGA: w związku z wprowadzeniem z dniem 01.04.2018r nowych zasad selekcji populacyjnej i osobniczej samców zwierzyny płowej, po zamknięciu zgromadzenia, przed wydaniem indywidualnego pozwolenia na polowanie na rogacze, przeprowadzone zostanie szkolenie z nowych zasad selekcji.

W związku ze zmianą przez biuro polowania dewizowego terminu przyjazdu grupy myśliwych na polowanie zbiorowe na dziki, w dniu 30.12.2017r Zarząd Koła podjął uchwałę o wprowadzeniu korekty kalendarza polowań zbiorowych na sezon 2017/2018.

Po korekcie kalendarz przedstawia się jak poniżej:

                                                          

                                                                 K A L E N D A R Z  P O L O W A Ń

                                                   Zbiorowych Koła Łowieckiego „CYRANKA” w Złotoryi

                                                                                w sezonie 2017/2018

l.p.

Nr obwodu

Data polowania

Rodzaj zwierzyny

Prowadzący

polowanie

Miejsce zbiórki

uwagi

1

151

14.10.17r

sobota

Dzik, drapieżniki,

Jeleń – łania, cielak

Ryszard

Bukowski

Jurków

leśniczówka

 

2

181

15.10.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki,

Jeleń – byk, łania, cielak

Norbert

Śliwowski

Czaple

Sektor nr 2 - OBELISK

 

3

151

21.10.17r

sobota

Dzik, drapieżniki,

Jeleń – łania, cielak

Jan

Sokalski

Olszanica

Sektor nr 10/11 - droga żwirowa

 

4

181

22.10.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Wiesław

Twardowski

Czaple – Bielanka

Sektor nr 4a - parking

 

5

151

28.10.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – łania, cielak

Eugeniusz

Windysz

Grodziec

Sektor nr 6 – przy lipach

 

6

181

29.10.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Marcin

Piłat

Proboszczów

Sektor nr 3a – przy dębach

 

7

181

04.11.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Rudzicki

 

Godz. 7,oo Pielgrzymka

Msza - HUBERTUS

8

151

11.11.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – łania, cielak

Bogusław

Bitner

Olszanica

Sektor nr 8/11 - droga żwirowa

 

9

181

18.11.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Marcin

Piłat

Proboszczów

Parking Ostrzyca

 

10

181

24.11.17r

piątek

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Ryszard

 Bukowski

Bielanka

 Sektor nr 4a - parking

Polowanie dewizowe

11

151

27.11.17r

poniedziałek

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Ryszard

Bukowski

Jurków

leśniczówka

Polowanie dewizowe

12

151

03.12.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń, łania, cielak

Antoni

Maliniak

Jurków

leśniczówka

 

13

181

10.12.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Wiesław

Twardowski

Czaple

Sektor 4a, parking

 

14

151

17.12.17

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń – łania, cielak

Edward

Kręcichwost

Olszanica

Sektor 6, plac filmowy

 

15

181

23.12.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Hajduk

Czaple

Sektor 1, stanica

WIGILIJNE

16

181

30.12.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Rudzicki

Proboszczów

Sektor 3a, dęby

 

17

181

12.01.18r

piątek

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Rudzicki

Czaple

STANICA

Polowanie dewizowe

18

151

13.01.18r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Rudzicki

Jurków

leśniczówka

Polowanie dewizowe

19

151

20.01.18r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń –  cielak

Norbert

Śliwowski

Jurków

leśniczówka

 

20

181

27.01.18r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń byk, cielak,

Andrzej

Rudzicki

Czaple

Sektor 2, obelisk

 

- pozyskaną zwierzynę podczas polowania – na pokot i do punktu skupu dostarcza myśliwy który ją pozyskał.

                    

                                    Łowczy – Andrzej Rudzicki                                                  Prezes – Ryszard Bukowski